image banner
  • Một cửa
  • Chủ tịch xã
Một cửa
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Huỳnh Thị Cúc
Chức danh:Công chức VH-XH
Điện thoại:0988196806
Email:huynhthicuc@phuyen.gov.vn
2
Huỳnh Văn Hoàn
Chức danh:Công chức VP-TK
Điện thoại:0973940970
Email:huynhvanhoan@phuyen.gov.vn
3
Trần Văn Hữu
Chức danh:Công chức Tư pháp- Hộ tịch
Điện thoại:0973710064
Email:tranvanhuu@phuyen.gov.vn
image advertisement